Sukladno članku 6. stavku 1. GDPR-a je zakonita, ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, odnosno obrada je zakonita ako su ispunjeni drugi taksativno navedeni  pravni temelji / uvjeti za obradu osobnih podataka  propisani člankom 6. GDPR-a.

Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17) kao posebnim zakonom propisana su prava radnika vezano uz radni odnos kao i obveze poslodavca.

Članak 29. propisuje da se osobni podaci radnika smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ovim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Ako je osobne podatke potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, poslodavac mora unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama.

Stoga za objavu podataka na oglasnoj ploči poslodavca osoba koje su na bolovanju ne postoji valjani pravni temelj ni zakonita/opravdana svrha u smislu GDPR-a te bi se u konkretnom slučaju povrijedile odredbe propisa iz područja zaštite osobnih podataka i takvim postupanjem narušila bi se privatnost radnika.

Više o stajalištu AZOP-a na ovom linku:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/objava-imena-radnika-koji-su-na-bolovanju-na-oglasnoj-ploci-drustva-posloda