Njemački sud je presudio da u slučaju kad pojedinac zatraži pravo pristupa svojim osobnim podacima prema članku 13. GDPR-a što uključuje i kopiju ispunjenog testa, sama pitanja na testu ne predstavljaju osobne podatke.

Pri tom su se vodili presudom Europskog suda u globalno poznatom slučaju Nowak C-434/16, kojom je za sva vremena „u kamen uklesano“  da odgovori na testu i bilješke i komentari ispitivača spadaju u osobne podatke testirane osobe https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BC736E3C6C1250DFC36D8A676A461F8C?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=798290.

Slučaj u Njemačkoj uzrokovan je nezadovoljstvom jednog studenta jer je dobio kopiju svog testa s vlastitim odgovorima u kojem su pitanja bila zacrnjena. Poseban problem predstavljala je činjenica da se test sastojao od pitanja na koja se odgovaralo zaokruživanjem ponuđenih odgovora, gdje je bilo više točnih odgovora na neka pitanja Zbog toga se student obratio nadležnom sudu.

Sud je, unatoč činjenici da su odgovori usko povezani s postavljenim pitanjima, jasno naglasio da sama pitanja ne otkrivaju ništa o samoj osobi i o njegovoj razini znanja pa se ni nemaju razloga smatrati osobnim podacima.

Stoga je zaključeno da se prilikom ispunjavanja zahtjeva za pravom pristupa osobnim podacima prema članku 13. GDPR-a, kad je u pitanju kopija testa, testiranoj osobi ne treba davati puna kopija popunjenog testa s pitanjima, tim više što se time krši i članak 13. stavak 4. GDPR-a, odnosno, negativno se utječe na organizaciju koja provodi testove s obzirom da se time krši tajnost pitanja na testu.

 

Više o temi na:

https://gdprhub.eu/index.php?title=VG_Karlsruhe_-_7_K_2578/22&mtc=today

Image from FreePik

#gdprcroatia