Agencija je zaprimila veliki broj upita građana vezan za obradu osobnih podataka, tj.prikupljanje preslike osobnog dokumenta od strane kreditnih institucija.
 
Uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka te odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao posebnog zakona, Agencija je dala mišljenja kako je prikupljanje i obrada osobnih podataka kreditne institucije, kao voditelja obrade, dopuštena u svrhu izvršavanja pravnih obveza tj. zakonskih obveza voditelja obrade osobnih podataka, odnosno pružanja usluga.
 
Isto tako, u mišljenjima je navedeno kako građani imaju pravo biti informirati i tražiti informacije u svezi obrade svojih osobnih podataka kako to nalaže članak 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka te ostvariti prava pod uvjetima i na način koji propisuje Opća uredba o zaštiti podataka.
 
Također, navodimo kako je u mišljenjima navedeno da banka ima opravdani razlog zbog kojih je dužna nedvojbeno utvrditi identitet klijenta i prikupiti opseg podataka koji je u razmjeru sa svrhom obrade, odnosno ako je takva obrada osobnih podataka nužna za izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade osobnih podataka, odnosno pružanje usluga svojim klijentima (ostvarivanje punog poslovanja) takva obrada osobnih podataka u skladu je s propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
 
Isto tako, u mišljenu je navedeno kako je u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade obveza svakog voditelja obrade (u ovom slučaju kreditne institucije) da ovisno o prirodi/naravi, opsegu i svrsi obrade osobnih podataka odredi mjere zaštite koje jamče sigurnu, poštenu i zakonitu obradu osobnih podataka te učinkovitu primjenu načela zaštite podataka (osobito uzimajući u obzir nužnost obrade podataka za svaku posebnu svrhu, smanjenje količine prikupljanih podataka kao i opsega podataka prilikom obrade, određivanje rokova čuvanja podataka, njihovu dostupnost i dr.).
 
Dakle, kreditna institucija kao voditelj obrade dužna je poduzeti sve mjere zaštite koje su primjerene naravi osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te prije svega postupati s naročitom pažnjom, oprezom i odgovornošću.
 
Izvadak je to iz Godišnjeg izvješća o radu AZOP-a za 2022. godinu, koje je dostupno na stranicama Hrvatskog sabora:
 
https://www.sabor.hr/godisnje-izvjesce-o-radu-agencije-za-zastitu-osobnih-podataka-za-razdoblje-od-1-sijecnja-do-31-3?t=138262&tid=211632
 
#gdprcroatia