AZOP je zaprimio zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je ravnateljica Centra za socijalnu skrb u ožujku 2022. godine na oglasnoj ploči stavila Odluku o korištenju godišnjeg odmora s njegovim osobnim podacima bez da je podnositelj zahtjeva dao svoju suglasnost/privolu.
 
Uz zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, podnositelj zahtjeva je AZOP-u dostavio fotografiju Odluke o rasporedu korištenja preostalog godišnjeg odmora za 2021. godinu koja sadrži njegove osobne podatke, a tako i podatke ostalih zaposlenika Centra.
 
Centar za socijalnu skrb je branio stajalište da Odluka sadrži ime i prezime radnika, bez navođenja OIB-a, adrese ili drugih osobnih podataka djelatnika, a
posebice ne sadrži niti posebne kategorije osobnih podataka radnika. Odluka je svim djelatnicima Centra dostavljena na način da je objavljena na oglasnoj ploči. S tim u vezi, u očitovanju navode kako je Odluka prvotno objavljena na oglasnoj ploči Centra u cjelovitom obliku, no ista je uklonjena s oglasne ploče te je izrađen njen anonimizirani otpravak koji je
potom objavljen na oglasnoj ploči. Nadalje, u očitovanju navode kako je pravna osnova
temeljem koje je objavljena Odluka u anonimiziranom obliku na oglasnoj ploči Centra legitimni interes poslodavca koji je dužan sve djelatnike na pravno siguran način upoznati sa rasporedom korištenja godišnjeg odmora, a koja obveza poslodavca ujedno čini i svrhu ovakve obrade osobnih podataka.
 
AZOP je u ovom upravnom postupku utvrdio kako u konkretnom slučaju za obradu osobnih podataka podnositelja zahtjeva i ostalih zaposlenika ne postoji pravna osnova i zakonita (opravdana) svrha u smislu članka 6. i 5. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
AZOP naglašava kako za gore navedenu objavu osobnih podataka podnositelja zahtjeva i ostalih zaposlenika Centra ne nalazi uporište u odredbama posebnih propisa koji reguliraju područje radnih odnosa (Zakon o radu, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima).
 
Naime, spomenuti Zakon o radu, koji kao poseban propisa predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podataka radnika u smislu članka 6.1. c) Opće uredbe o zaštiti podataka, ne propisuje objavu navedenih osobnih podataka.
 
Također, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ne propisuje objavu/činjenje dostupnih evidencija o radnom vremenu, već samo u odredbama članka 5. stavka 3. propisuje da se iste
evidencije mogu voditi u pisanom ili elektroničkom obliku.
 
Što se tiče naknadne objave Odluke Centra u anonimiziranom obliku na oglasnoj ploči,
AZOP naglašava kako Centar, kao voditelj obrade nije dokazao postojanje zakonite svrhe i pravne osnove za objavu iste, odnosno isti se poziva na legitimni interes kao pravnu osnovu, pritom zanemarujući da je prije svega kada govorimo o legitimnom/zakonitom interesu potrebno je provesti test razmjernosti u okviru kojeg je potrebno uzeti u obzir niz čimbenika
kako bi se osiguralo uzimanje u obzir interesa i temeljnih prava osoba čiji se podaci obrađuju.
 
Stoga, AZOP drži kako u ovoj upravnoj stvari Centar nije dokazao postojanje legitimnog/zakonitog
interesa za obradu osobnih podataka podnositelja zahtjeva i ostalih zaposlenika (kako se poziva
u dostavljenom očitovanju) uzimajući u obzir članak 6.1. f) Opće uredbe (nije dostavio test
razmjernosti).
 
Isto tako iz dostavljenog očitovanja Centra ne proizlazi da je isti uspio dokazati
zakonitost obrade temeljem legitimnog/zakonitog interesa s obzirom na ostvarivanje prava
zaposlenika na godišnji odmor, a koje proizlaze iz posebnih propisa (Zakon o radu).
 
S tim u vezi, iz svega gore navedenog, tj. uvažavajući gore spomenute posebne propise
koji uređuju predmetnu materiju, AZOP drži kako razlozi koje navodi Centar u dostavljenom
očitovanju (da je dužan sve djelatnike na pravno siguran način upoznati sa rasporedom
korištenja godišnjeg odmora, a koja obveza poslodavca ujedno čini i svrhu ovakve obrade
osobnih podataka) ne može biti opravdani razlog za objavu osobnih podataka/inicijala vezanih
za korištenje godišnjeg odmora na oglasnoj ploči Centra, već naprotiv AZOP je stava da u konkretnom
slučaju nisu poštivane odredbe o transparentnosti, te poštenoj i zakonitoj obradi osobnih podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (posebice imajući u
vidu dostupnost navedenih osobnih podataka većem broju nezainteresiranih osoba).
 
Više o konkretnom slučaju:
 
https://azop.hr/zastita-osobnih-podataka-zaposlenika/