Općenito, sukladno ePrivacy Direktivi EU i članku 100. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama, nenužni (statistički, analitički, marketinški i sl.) kolačići smiju se instalirati samo temeljem prethodno dane jasne i lako čitljive informacije posjetitelju web stranice i temeljem njegovog AKTIVNOG i dokazivog pristanka na njihovu instalaciju.
 
Također, presuda Europskog suda u slučaju Planet49
 
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-673/17
 
jasno kaže slijedeće:
 
"Kao prvo, kriterij aktivne privole nije zadovoljen ako korisnik mora izričito ukloniti kvačicu s polja te stoga postati aktivan kada ne pristaje na postavljanje kolačića. U takvoj je situaciji praktički nemoguće objektivno utvrditi je li korisnik svoju privolu dao na temelju dobrovoljno dane i informirane odluke. Nasuprot tomu, ako je korisnik morao upisati u polje kvačicu, puno je vjerojatnije da je, učinivši to, dao takvu privolu."
 
Iz razloga kršenja ovakvih pravila španjolsko je nadzorno tijelo izreklo kaznu od 18.000 EUR avio kompaniji, više o slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_D.A.A.A_v_VUELING_AIRLINES_S.A_----_PS/00032/2022_(EXP202103886)&mtc=today
 
 
Image by Johannes Kirchherr from Pixabay