(1) Operatori javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga imaju pravo razmijeniti nužne podatke o podnositelju zahtjeva za sklapanje ugovora iz članka 140. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu procjene njegove platežne sposobnosti.
 
(2) Razmijenjeni nužni podaci o podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka smiju se upotrebljavati isključivo nakon zaprimanja zahtjeva za sklapanje ugovora i u svrhu procjene platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva i donošenja odluke o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva za sklapanje ugovora, te se ne smiju upotrebljavati u druge svrhe.
 
(3) Razmjena nužnih podataka odvija se putem pravne osobe ovlaštene od strane operatora iz stavka 1. ovoga članka, na način da operatori dostavljaju ili omogućuju pristup nužnim podacima svojih korisnika ovlaštenoj pravnoj osobi, pri čemu ni jedan operator nema uvid u nužne podatke o podnositelju zahtjeva, koje je dostavio drugi operator.
 
(4) Ovlaštena pravna osoba iz stavka 3. ovoga članka na temelju nužnih podataka, koje su dostavili ili im omogućili pristup svi operatori, daje prethodnu procjenu platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva operatoru koji je zaprimio zahtjev za sklapanje ugovora iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu ta prethodna procjena ne sadržava podatke o konkretnom dugovanju, iznosu dugovanja ni o vjerovniku.
 
(5) Nužnim podacima iz ovoga članka smatraju se ime i prezime i osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva, podaci o urednosti u plaćanju računa (učestalost i broj dana neplaćanja duljeg od 60 dana nakon dospijeća računa) te podaci o pokrenutom postupku prisilne naplate ili prodaje potraživanja zbog nepodmirenih dugovanja za elektroničke komunikacijske usluge i/ili uređaje. Nužni podaci obrađuju se vodeći računa o zakonskim zastarnim rokovima, protekom kojih se moraju obrisati. Operator iz stavka 1. ovoga članka mora osigurati da su dostavljeni nužni podaci točni i pravodobni.
 
(6) Nakon zaprimanja prethodne procjene iz stavka 4. ovoga članka operator iz stavka 1. ovoga članka samostalno procjenjuje platežnu sposobnost podnositelja zahtjeva i donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva za sklapanje ugovora iz stavka 1. ovoga članka.
 
(7) Ako operator na temelju procjene platežne sposobnosti odbije zahtjev za sklapanje ugovora iz stavka 1. ovoga članka, mora podnositelju zahtjeva ponuditi drugu odgovarajuću uslugu ili zatražiti odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja.
 
(8) Ovlaštena pravna osoba iz stavka 3. ovoga članka smije obrađivati nužne podatke samo na temelju zaprimljenih zahtjeva operatora iz stavka 1. ovoga članka. Na obradu podataka koju provodi ovlaštena pravna osoba u cijelosti se primjenjuju propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
 
(9) Odredbe ovoga članka ni na koji način ne ograničuju pravo operatora iz stavka 1. ovoga članka na druge zakonite načine provjere platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva koji su pravne osobe.
 
Kopija je to teksta članka 141. prijedloga novog Zakona o elektroničkim komunikacijama koji RH mora donijeti žurno zbog usklađivanja s EU regulatornim okvirom s kraja 2018. "kodnog" naziva The European Electronic Communications Code:
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2482
 
Prijedlog novog domaćeg Zakona o elektroničkim komunikacijama je na javnom savjetovanju:
 
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20576
 
Image by Juanma_Martin from Pixabay