Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 10. stavak 1. točka 8. propisuje da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, donacijama, sponzorstvima ili drugim pomoćima uključujući popis korisnika i visinu iznosa, a mogu ograničiti pristup informaciji, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, konkretno GDPR-om.

S obzirom da se radi o osobnim podacima učenika i studenta koji se objavljuju na mrežnoj (web) stranici i Oglasnoj ploči sukladno članku 15. stavku 2. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacija, podaci smiju biti objavljeni na web stranici, pazeći pritom da se prilikom takve objave osobni podaci ne iskazuju/objavljuju u prekomjernom opsegu, a poglavito bez postojanja zakonite svrhe i valjanog pravnog temelja koji bi bio suprotan odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prilikom objave istih potrebno je navesti samo nužne osobne podatke, što bi u konkretnom slučaju značilo:

- ime i prezime,

- visinu iznosa, te

- eventualno mjesto stanovanja ne navodeći druge osobne podatke (primjerice; privatne adrese, OIB i sl.) jer bi se time grubo narušavala privatnost istih, te bi svaka druge objava osobnih podataka bila suprotna odredbi članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.