Pored svih nas kao fizičkih osoba, mnoge kompanije koriste usluge operatora poštanskih usluga.

U takvim slučajevima operator poštanskih usluga obrađuje osobne podatke primatelja pošiljki, i kompanije traže sklapanje ugovora o zaštiti podataka iz članka 28. GDPR-a.

AZOP je dao svoje mišljenje na tu temu. Izdvajamo: Važno je istaknuti kako pružatelji poštanskih usluga bez sklopljenog Ugovora ne bi imali pravni temelj za obradu osobnih podataka sukladno članku 6. Opće uredbe te upravo Ugovor kojim je određena svrha, te u bitnome sredstva obrade, predstavlja osnovu za zakonitost obrade osobnih podataka ispitanika od strane spomenutih društava.

Obrada osobnih podataka od strane tih društava temelji se na jasnoj instrukciji voditelja obrade odnosno na Ugovoru. Slijedom svega iznesenog, smatramo kako je s pojedinim pružateljima poštanskih usluga potrebno sklopiti ugovor, koji će, u smislu članka 28. stavka 3. Opće uredbe, sadržavati podatke o predmetu i trajanju obrade, prirodi i svrsi obrade, vrsti osobnih podataka i kategorijama ispitanika te o pravima i obvezama voditelja obrade.

Dodatno pojašnjavamo kako je voditelj obrade, neovisno o ulozi pružatelja poštanskih usluga, dužan ustrojiti evidenciju aktivnosti obrade za koje je odgovoran, te navedena evidencija, sukladno članku 30. stavku 1. Opće uredbe, mora između ostaloga sadržavati informacije o kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama i međunarodne organizacije. S druge strane, Agencija naglašava da kvalificiranje pružatelja poštanskih usluga kao izvršitelja obrade nije apsolutno već ovisi o konkretnom slučaju.

Primjerice, privatni korisnik koji odašilje određeno pismeno putem pružatelja poštanskih usluga nije u mogućnosti ugovorom precizno odrediti svrhu te sredstva obrade već isti samo pristupa odnosno prihvaća u cijelosti sredstva obrade koja su propisana internim općim uvjetima te propisima pružatelja poštanskih usluga te bi se stoga pružatelj usluga u navedenom slučaju trebao smatrati voditeljem obrade.

Osim toga, pretpostavka je da je općim uvjetima ili pravilima postupanja navedenih društava detaljno propisano postupanje s pošiljkama te da privatni korisnik nije u mogućnosti izabrati sredstvo obrade niti u njegovim bitnim elementima. Zaključno, Agencija ističe kako ne postoji općenito stajalište o tome smatra li se pružatelj poštanskih usluga voditeljem ili izvršiteljem obrade već se takvo kvalificiranje nužno mora provoditi ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja, a uzimajući u obzir kriterije naznačene u gornjem tekstu kao i kriterije utvrđene Općom uredbom.

 

Više na AZOP stranicama:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/razgranicenje-uloge-voditelja-obrade-i-izvrsitelja-obrade